Regulamin

Kwiecień 5, 2016

Regulamin konkursu Time To Business

 

 1. Definicje

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 

Organizator – organizator konkursu – IT Systems and Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 02-844, ul. Puławska 469, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000331875, NIP: 5272605731, REGON 141893000.

 

Formularz Zgłoszeniowy – dokument zawierający podstawowe informacje o zgłoszonym Innowacyjnym Pomyśle stanowiący podstawę do przeprowadzenia analizy wstępnej Innowacyjnego Pomysłu, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.t2b.pl.

 

Innowacyjny Pomysł – przedstawiony przez Pomysłodawcę pomysł oparty na zastosowaniu technologii z zakresu IT/Internet/mobile na warunkach określonych w Regulaminie, mający być przedmiotem innowacyjnej działalności nowopowstałej spółki prawa handlowego;

 

Pomysłodawca – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba uprawniona do występowania w imieniu zespołu osób fizycznych lub przedsiębiorstwa, będąca autorem (współautorem), właścicielem (współwłaścicielem) Innowacyjnego Pomysłu, uprawniona do dysponowania nim oraz do dokonania zgłoszenia Innowacyjnego Pomysłu do Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie;

 

Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;

 

Spółka – nowo zawiązana spółka prawa handlowego, w ramach której realizowany jest Innowacyjny Pomysł;

 

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pomysłodawcą a Organizatorem, określająca prawa i obowiązki stron związane z Wejściem Kapitałowym i współpracą w ramach Spółki;

 

Wejście Kapitałowe – dokonanie przez Organizatora inwestycji w nowo utworzone Spółki utworzone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu i negocjacji z Pomysłodawcami, poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tychże podmiotach;

 

 1. Cele konkursu

 

 • Głównym celem konkursu jest wspieranie procesu tworzenia oraz zawiązywania innowacyjnych przedsiębiorstw, które dzięki pomocy i doświadczeniu Organizatora osiągać mają stabilną pozycję rynkową umożliwiającą samodzielne utrzymanie na rynku przez wiele lat. Cel powyższy jest realizowany przez Organizatora w szczególności poprzez identyfikację oraz wsparcie Innowacyjnego Pomysłu.
 • Konkurs ma na celu poszukiwanie Innowacyjnych Pomysłów, ich ocenę, a w przypadku oceny Innowacyjnego Pomysłu jako wartościowego pod kątem dalszego rozwoju i komercjalizacji, zaoferowanie Pomysłodawcy utworzenia Spółki i Wejścia Kapitałowego Organizatora.
 • Organizator jest spółką o wieloletnim doświadczeniu i rynkowej renomie, oferującą kompleksowe rozwiązania mające na celu podniesienie konkurencyjności, produktywności i bezpieczeństwa środowisk IT, w tym w zakresie bezpieczeństwa IT, wirtualizacji środowisk informatycznych, przetwarzania danych w chmurze, tworzeniu i wdrażaniu aplikacji dedykowanych, projektowaniu i dostawie infrastruktury IT, dysponującą zespołem uznanych specjalistów. Zamiarem Organizatora jest długoterminowe zaangażowanie w rozwój i komercjalizację Innowacyjnych Pomysłów, nie tylko przez Wejście Kapitałowe, ale również przez zapewnienie Spółkom i Pomysłodawcom wsparcia merytorycznego, marketingowego, prawnego i księgowego, oraz możliwości wzrostu i rozwoju ze wsparciem grupy kapitałowej Organizatora.

 

 1. Zasięg konkursu

 

Konkurs otwarty jest dla Pomysłodawców z terenu całej Polski.

 

 1. Etapy konkursu

 

Konkurs realizowany będzie w następujących etapach:

 • zgłaszanie Innowacyjnych Pomysłów przez Pomysłodawców;
 • wstępna ocena Innowacyjnych Pomysłów przez Organizatora;
 • prezentacje, spotkania i rozmowy z wybranymi przez Organizatora Pomysłodawcami oraz analiza poszerzona Innowacyjnych Pomysłów;
 • negocjacje z wybranymi przez Organizatora Pomysłodawcami w sprawie założenia Spółki i Wejścia Kapitałowego;
 • Wejście Kapitałowe;

 

 1. Zgłaszanie Innowacyjnych Pomysłów

 

 • Organizator przeprowadza nabór Innowacyjnych Pomysłów za pośrednictwem strony internetowej: www.t2b.pl.
 • Zgłoszenia Innowacyjnych Pomysłów można przesyłać do dnia 07.2016. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia tego terminu, jak również wprowadzenia terminów dodatkowych.
 • Pomysłodawca, zamierzający wziąć udział w Konkursie wypełnia i wysyła Formularz Zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Organizatora: t2b.pl/index.php/zglos-pomysl/ Pomysłodawca decydując się na udział w konkursie ma świadomość, że w przypadku ujawnienia, że zgłoszony przez niego Innowacyjny Pomysł narusza prawa osób trzecich, może on zostać obciążony kosztami przygotowania analiz i opinii związanych z oceną Innowacyjnego Pomysłu.
 • Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić oraz wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@itss.pl lub wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej: t2b.pl/index.php/zglos-pomysl/
 • Formularz Zgłoszeniowy musi być kompletny i zawierać wszystkie informacje w nim wskazane.
 • Organizator może zwrócić się do Pomysłodawcy o uzupełnienie brakujących informacji lub, jeżeli jest to potrzebne do dokonania wstępnej oceny, o przesłanie informacji dodatkowych. Pomysłodawca ma możliwość na etapie analizy poszerzonej i późniejszych analiz zażądać zawarcia odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności.
 • Zgłoszeniu podlegać mogą jedynie Innowacyjne Pomysły, co do których Pomysłodawcy przysługują odpowiednie prawa do dysponowania nimi, ich rozwoju i komercjalizacji, a dysponowanie nimi, ich rozwój i komercjalizacja w ramach Spółki nie może naruszać praw osób trzecich.
 • Zgłoszeń można dokonywać jedynie w imieniu własnym.
 • Innowacyjny Pomysł może zostać zgłoszony wspólnie przez więcej niż jednego Pomysłodawcę.

 

 1. Ocena wstępna

 

 • Po dokonaniu zgłoszenia, Innowacyjny Pomysł jest poddawany ocenie wstępnej.
 • Organizator przyjmie do wstępnej analizy Innowacyjny Pomysł, według swobodnej decyzji, jednakże preferując Innowacyjne Pomysły które:
  • będą dotyczyć rozwiązań z dziedziny IT/Internet/mobile;
  • będą możliwe do realizacji na terenie i w oparciu o infrastrukturę dostępną na terenie Polski;
  • będą wysoko innowacyjne;
  • będą nadawały się do opracowania, wdrożenia i komercjalizacji praktycznych rozwiązań w orientacyjnym terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy;
 • Organizator może zwrócić się do Pomysłodawcy o uzupełnienie lub przesłanie informacji dodatkowych.
 • Organizator zastrzega swobodę decyzji w kwalifikowaniu Innowacyjnych Pomysłów do oceny wstępnej.
 • Po zakończeniu oceny wstępnej Organizator powiadomi Pomysłodawców, których Innowacyjne Pomysły zakwalifikowały się do następnego etapu – analizy poszerzonej Innowacyjnych Pomysłów.
 • Organizator zastrzega swobodę decyzji w kwalifikowaniu Innowacyjnych Pomysłów do analizy poszerzonej.

 

 1. Ocena poszerzona

 

 • Innowacyjne Pomysły, zakwalifikowane przez Organizatora na etapie oceny wstępnej, przechodzą do etapu oceny poszerzonej.
 • W ramach oceny poszerzonej Pomysłodawcy będą mieli możliwość szerszego zaprezentowania zgłoszonych przez siebie Innowacyjnych Pomysłów, poprzez spotkania i prezentacje.
 • W ramach oceny poszerzonej Organizator dokona, w wybranym przez siebie zakresie, dalszej oceny Innowacyjnego Pomysłu, w tym w zakresie wstępnej analizy finansowej, otoczenia rynkowego, aspektów prawnych oraz oceny kwalifikacji Pomysłodawców.
 • Organizator może zwrócić się do Pomysłodawcy o uzupełnienie lub przesłanie informacji dodatkowych oraz udział w spotkaniach i prezentacjach.
 • Po zakończeniu oceny poszerzonej Organizator powiadomi Pomysłodawców, których Innowacyjne Pomysły zakwalifikowały się do następnego etapu, to jest negocjacji w sprawie założenia Spółki i Wejścia Kapitałowego.
 • Organizator zastrzega swobodę decyzji w kwalifikowaniu Innowacyjnych Pomysłów do fazy negocjacji w sprawie założenia Spółki i Wejścia Kapitałowego.

 

 1. Negocjacje

 

 • Innowacyjne Pomysły, zakwalifikowane przez Organizatora na etapie oceny poszerzonej, przechodzą do etapu negocjacji w sprawie założenia Spółki i Wejścia Kapitałowego.
 • W etapie negocjacji:
  • ustalany jest harmonogram prac;
  • opracowywany jest biznesplan;
  • ustalane zostają warunki Wejścia Kapitałowego Organizatora do Spółki oraz inne warunki współpracy między Pomysłodawcami i Organizatorem;
 • Etap negocjacji zakończony zostaje, w przypadku osiągnięcia porozumienia między Pomysłodawcą a Organizatorem, zawarciem Umowy Inwestycyjnej.
 • W ramach wsparcia Spółki, w uzgodnionym w Umowie Inwestycyjnej zakresie Organizator może zapewnić, na preferencyjnych warunkach:
  • doradztwo prawne, biznesowe, księgowe, finansowe, patentowe, naukowo-technologiczne;
  • opiekę merytoryczną nad realizowanym przez Spółkę Innowacyjnym Pomysłem;
  • wsparcie doradcze w zakresie działań marketingowych i komercjalizacyjnych;
  • doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych;
  • dostęp do specjalistów i specjalistycznego oprogramowania.
 • Na podstawie Umowy z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym z o.o. Organizator może również zapewnić Spółce wsparcie w pozyskaniu infrastruktury biurowej i odpowiedniego wyposażenia, na preferencyjnych warunkach.
 • Organizator zastrzega swobodę decyzji co do zawarcia Umowy Inwestycyjnej i Wejścia Kapitałowego.

 

 1. Umowa Inwestycyjna i Wejście Kapitałowe

 

 • Etap negocjacji może zakończyć się podpisaniem Umowy Inwestycyjnej.
 • Umowa Inwestycyjna określi prawa, obowiązki i odpowiedzialność Pomysłodawcy i Organizatora związane z Wejściem Kapitałowym i współpracą w ramach Spółki.
 • Organizator nie gwarantuje, że którekolwiek ze zgłoszeń Innowacyjnych Pomysłów dokonanych przez Pomysłodawców w ramach konkursu zakończy się zawarciem Umowy Inwestycyjnej i Wejściem Kapitałowym. Pomysłodawcom nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia związane z nieprzejściem zgłoszonego przez nich Innowacyjnego Pomysłu do następnego etapu konkursu lub związane z nie zawarciem Umowy Inwestycyjnej i niedokonaniem przez Organizatora Wejścia Kapitałowego.

 

 1. Koszty

 

 • Niezależnie od decyzji Organizatora w zakresie kwalifikowania Innowacyjnych Pomysłów do dalszych etapów konkursu oraz ostatecznej decyzji o dokonaniu Wejścia Kapitałowego Pomysłodawcom w związku z ich udziałem w konkursie nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub zwrot kosztów, w szczególności związanych z przejazdami, tworzeniem dodatkowych materiałów, spotkaniami, lub prezentacjami. Koszty analiz i opinii związanych z oceną Innowacyjnych Pomysłów ponosi Organizator. Organizator może obciążyć Pomysłodawcę kosztami analiz i opinii związanych z oceną Innowacyjnego Pomysłu, co do którego Pomysłodawcy nie przysługują odpowiednie prawa do dysponowania nimi, ich rozwoju i komercjalizacji, lub dysponowanie nim, jego rozwój i komercjalizacja w ramach Spółki naruszałaby prawa osób trzecich. Limity kosztów analiz i opinii związanych z analizą Innowacyjnego Pomysłu, którymi Organizator może obciążyć Pomysłodawcę w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będą każdorazowo akceptowane w formie pisemnej przez Pomysłodawcę przed poniesieniem tych kosztów przez Organizatora.

 

 1. Prawa do materiałów

 

 • Prawa do wszelkich raportów, analiz, biznesplanów i innych materiałów tworzonych na etapie oceny wstępnej, analizy poszerzonej, negocjacji oraz innych etapów konkursu, w szczególności analizy finansowej, analizy i opinii w sprawie innowacyjności i w sprawie wykonalności, analizy prawnej, badań rynku oraz analizy SWOT (jeśli takie materiały będą tworzone) przysługują wyłącznie   Organizatorowi i Pomysłodawca nie będzie uprawniony do korzystania z nich z wyjątkiem korzystania z uzgodnionych przez Pomysłodawcę i Organizatora materiałów w ramach Spółki. Materiały pozostają własnością Organizatora, ale nie może on ich dalej wykorzystywać bez porozumienia z Pomysłodawcą.

 

 1. Dane osobowe

 

 • Dane osobowe Pomysłodawców są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Dane osobowe Pomysłodawców wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji Pomysłodawcy jako uczestnika konkursu.
 • Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy, Pomysłodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do identyfikacji Pomysłodawcy jako uczestnika konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia udział w konkursie.
 • W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Pomysłodawców jest Organizator.

 

 1. Poufność

 

 • Informacje dotyczące innowacyjnego Pomysłu, udostępniane przez Pomysłodawców, zostaną wykorzystane w celach określonych w Regulaminie.
 • Na etapie analizy poszerzonej i późniejszych Pomysłodawca lub Organizator mogą zażądać zawarcia odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia konkursu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie.
 • Wszelka korespondencja związana konkursem będzie kierowana do Pomysłodawców na podany przez nich adres poczty elektronicznej.